© Andreas Burmann/ TMN!

EEZ Ener­gie-, Bil­dungs- und Er­leb­nis-Zen­trum (Ener­gie-, op­lei­dings- en be­le­ve­nis­cen­trum) Au­rich


ServiceQualität Deutschland
Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Be­zoe­kers kun­nen deel­ne­men aan in­druk­wek­ken­de, in­ter­ac­tie­ve ex­pe­ri­men­ten over de ener­gie­bron­nen van de toe­komst en de uit­da­gin­gen van de ener­gie­tran­si­tie. In het ener­gie­spel kunt u uw er­va­ren en op­ge­da­ne ken­nis tes­ten en uw ei­gen ener­gie­tran­si­tie in­ter­ac­tief vorm­ge­ven op tou­chs­creens.

De ‘Ener­gie Tur­m’ (Ener­gieto­ren) is een spek­ta­kel op zich: met be­hulp van een 360 gra­den-pro­jec­tie kan de adem­be­ne­men­de kracht van ener­gie van dicht­bij wor­den er­va­ren. Bui­ten het EEZ wordt op bij­zon­de­re wij­ze aan­dacht ge­ge­ven aan het the­ma ‘Wind’. Een hoog­te­punt van de ten­toon­stel­ling is de ori­gi­ne­le mo­tor­cen­tra­le en het ro­tor­blad van een wind­ener­gie-in­stal­la­tie.

Be­zoe­kers kun­nen ook met een au­dio­gids door het EEZ wor­den ge­leid. Voor klei­ne be­zoe­kers staat er een span­nend avon­tuur te wach­ten met de mas­cot­te en speel­stek­ker EE­Zy en het meis­je Lot­te. Ple­zier voor het he­le ge­zin!

 

Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum Aurich

Osterbusch 2
26607 Aurich
Telefoon: +49 (0) 4941 / 698460

E-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “EEZ Energie-, Bildungs- und Erlebnis-Zentrum (Energie-, opleidings- en beleveniscentrum) Aurich” met Google Maps.