Saal 2 widmet sich Motorrädern aus der Zeit von 1914 bis etwa 1929, © Kulturstiftung Kornhaus
© Kulturstiftung Kornhaus

PS.SPEI­CHER


ServiceQualität Deutschland
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Fas­ci­na­tie PS.SPEI­CHER - een be­stem­ming voor het he­le ge­zin

PS.SPEI­CHER aan de rand van de stad Ein­beck be­vindt zich in een fraai ge­re­no­veer­de graan­si­lo en is een at­trac­tie- en ex­po­si­tie­park over ver­le­den, he­den en toe­komst van on­ze in­di­vi­du­e­le voort­be­we­ging op twee wie­len. De­ze klei­ne stad in het zui­den van Ne­ders­ak­sen ont­wik­kel­de zich in de af­ge­lo­pen ja­ren tot het old­ti­mer-mek­ka van Duits­land.

In de set­ting van een char­man­te graan­si­lo uit 1899, ge­com­bi­neerd met mo­der­ne ele­gan­tie, is een unie­ke ten­toon­stel­ling over mo­bi­li­teit op­ge­zet, die niet al­leen het hart van tech­neu­ten snel­ler laat slaan. PS.SPEI­CHER geeft op een op­per­vlak van 6000 m2 een kor­te schets van de ge­schie­de­nis van de ge­mo­to­ri­seer­de voort­be­we­ging op twee, drie en vier wie­len en biedt ken­nis en amu­se­ment voor het he­le ge­zin.

In een span­nen­de reis door de tijd ver­ken­nen be­zoe­kers in PS.SPEI­CHER hoe mo­bie­le voer­tui­gen in de af­ge­lo­pen 200 jaar on­ze ho­ri­zon heb­ben ver­breed en het le­ven van men­sen heb­ben ver­an­derd. In de tijd­tun­nel wordt ook een blik in de toe­komst van de mo­bi­li­teit ge­wor­pen. Meer dan 400 ob­jec­ten en on­ge­veer 90 ac­ti­vi­tei­ten ma­ken de ten­toon­stel­ling tot een mul­ti­me­di­a­le en in­ter­ac­tie­ve be­le­ve­nis, waar­bij ver­ha­len, ach­ter­gron­den en we­tens­waar­dig­he­den over maat­schap­pe­lij­ke, po­li­tie­ke en tech­ni­sche ont­wik­ke­lin­gen in ver­schil­len­de tijd­per­ken aan­schou­we­lijk wor­den ge­maakt. De chro­no­lo­gi­sche rond­lei­ding be­gint met de uit­vin­ding van de fiets, mo­tor­fiets en au­to in de 19e eeuw, be­licht de es­sen­ti­ë­le tech­ni­sche ver­wor­ven­he­den van de 20e eeuw en ein­digt tot slot in toe­komst­ge­rich­te vi­sies van het 2e mil­len­ni­um.

Naast de hoofd­ex­po­si­tie zijn er ver­schil­len­de wis­se­len­de spe­ci­a­le ten­toon­stel­lin­gen en een gra­tis toe­gan­ke­lij­ke full-mo­ti­on-ra­ce­si­mu­la­tor − ove­ri­gens een van de wei­ni­ge in heel Duits­land, waar­in met een Por­sche 911 Car­re­ra een echt ra­ce­ge­voel op­komt.

Ver­der bie­den meer­de­re gro­te eve­ne­men­ten het he­le jaar door de ge­le­gen­heid om PS.SPEI­CHER en de stad Ein­beck te be­zoe­ken.

 

PS.SPEICHER

Tiedexer Tor 3
37574 Einbeck
Telefoon: +49 55 61 / 92 32 00

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “PS.SPEICHER” met Google Maps.