Dis­clai­mer


Uitsluiting van aansprakelijkheid voor routegegevens
De gebruiker maakt op eigen verantwoordelijkheid gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde routeinformatie. De bereikbaarheid met de fiets kan in een enkel geval onmogelijk of verboden zijn, bijvoorbeeld door slechte bestrating, verkeersdrukte, wegwerkzaamheden, eenrichtingsverkeer, voetgangerszones, alsmede door uitzonderlijke situaties. TMN en Toursprung GmbH stellen zich niet aansprakelijk voor het feit of de in het portaal voorgestelde trajecten geschikt (en toegestaan) zijn om zonder gevaar met de fiets bereden te worden. De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk om uitsluitend die trajecten te berijden die - ook met inachtneming van de weersomstandigheden en de lokale bewegwijzering - hiervoor geschikt zijn en die volgens het verkeersreglement ook voor de fiets toegankelijk zijn. In geen geval mag de gebruiker uitsluitend vertrouwen op de aanbeveling van de fietsrouteplanner, zonder zelf de daadwerkelijke plaats- en wegomstandigheden te hebben gecontroleerd. De routeaanbevelingen en het opvolgen hiervan door de gebruiker rechtvaardigen geen enkele aanspraak tegen TMN of Toursprung GmbH. Als u vragen hebt over de fietsrouteplanner, stuur dan een mail naar info@niedersachsen-radroutenplaner.de

Disclaimer
Door de toegang tot deze website erkent u de onderstaande voorwaarden en alle van toepassing zijnde wetten zonder enige beperking. Tenzij anders geregeld, is de inhoud van deze website – inclusief de daarin opgenomen teksten en afbeeldingen en hun plaatsing – eigendom van TMN TourismusMarketing Niedersachsen GmbH. Alle opgenomen handelsmerken, logo‘s en merknamen – die op deze website worden gebruikt – zijn eigendom van de betreffende eigenaar. TMN verklaart, dat zij alle eigendomsaanduidingen als zodanig erkent, ook wanneer in sommige gevallen een dergelijke verwijzing ontbreekt.
De gegevens en teksten die op deze website beschikbaar worden gesteld, zijn gratis en dienen uitsluitend voor informatiedoeleinden. De gegevens berusten op de voor de regio‘s, plaatsen of personen beschikbaar gestelde informatie. Voor de volledigheid en juistheid staat TMN niet garant en kan niet aansprakelijk worden gesteld. Het benutten van de informatie schept geen enkele zakelijke band tussen de bezoeker van de website en TMN. Hyperlinks op deze website kunnen naar andere, externe websites leiden, die niet door TMN werden verzorgd. Voor de inhoud van deze pagina‘s kan TMN niet aansprakelijk worden gesteld en neemt hiervoor geen enkele verantwoording. Een link naar een externe website is geen garantie voor de inhoud ervan of de daarop aangeboden diensten. Ieder gebruik van de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, of op andere websites die hiermee een link hebben, gebeurt op eigen risico. TMN distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van externe websites.

Copyright
Het copyright en de gebruiksrechten voor alle in de presentatie gebruikte grafieken, fotomateriaal en teksten berust bij TMN of zijn aan hen ter beschikking gesteld. Een ander gebruik is zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan. De teksten en foto's en in het bijzonder de gegevens met betrekking tot de geografische coördinaten van fietsroutes en points of interest alsmede de met de fietsrouteplanner berekende routes worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor particulier gebruik. Gebruik voor commerciële doeleinden is in geen geval toegestaan.

TMN exploiteert deze website in Duitsland. De exploitatievoorwaarden en alle procedures zijn onderhevig aan het Duitse recht. Indien een gerechtelijke procedure tegen TMN wordt gestart, beslist TMN, welke rechtsmacht wordt gekozen. TMN zal hoogstwaarschijnlijk Duitsland als bevoegde rechtbank kiezen, ongeacht in welk land u zich bevindt, of vanuit welk land u de website heeft bezocht.

Selectie van bedrijven en dienstverleners
Op deze website stelt TMN bedrijven en dienstverleners voor die aan verschillende criteria voldoen. De lijst dient als inspiratie voor een vakantie in Nedersaksen, is bedoeld als voorbeeld en maakt geen aanspraak op volledigheid. Als u een bepaald bedrijf of een bepaalde dienstverlener mist, neem dan contact op met info@tourismusniedersachsen.de zodat die in overweging kan worden genomen en aan de website kan worden toegevoegd.

Evenementendatabase
De in de evenementenkalender gepubliceerde gegevens zijn gebaseerd op de door regio's, steden en personen ter beschikking gestelde informatie en zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld door TMN Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH. TMN en haar informanten kunnen echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de content. Alle informatie is dan ook onder voorbehoud. TMN wijst er bovendien er bovendien op dat er op korte termijn programmawijzigingen kunnen plaatsvinden. Laat de data dan ook altijd door de betreffende organisatoren bevestigen. De exploitant van deze website of de voor de content verantwoordelijke partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de content van de evenementenkalender.