© Bad Bevensen Marketing GmbH/Markus Tiemann
© Bad Bevensen Marketing GmbH/Markus Tiemann

Bad Be­ven­sen


Het kuur­oord Bad Be­ven­sen ligt op de Lü­ne­bur­ger Hei­de. Het zout­wa­ter­bad is de op­ti­ma­le ge­le­gen­heid voor een ge­zond­heids­be­wus­te va­kan­tie. De vol­le­di­ge lo­ca­tie be­schikt over het ‘Rei­sen für Al­le’ (Rei­zen voor ie­der­een) cer­ti­fi­caat, zo­dat er voor men­sen met een be­per­king ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie be­schik­baar is over al­le lo­ka­le fa­ci­li­tei­ten.

Een­vou­di­ge va­kan­tie­plan­ning

Bad Be­ven­sen biedt een sca­la aan bar­ri­è­re­vrije va­kan­tie­aan­bie­din­gen. Ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie is be­schik­baar voor al­le aan­bie­din­gen en maakt de reis­plan­ning een stuk een­vou­di­ger. Zo zijn o.a. meer­de­re ac­com­mo­da­ties, de zout­wa­ter­ba­den en het kur­haus ge­cer­ti­fi­ceerd. Bo­ven­dien is er in­for­ma­tie be­schik­baar over de rou­te naar Bad Be­ven­sen en de mo­bi­li­teit ter plaat­se.

Com­bi­neer ge­zond­heid, com­fort en va­kan­tie

De spa van Bad Be­ven­sen op de ge­lief­de Lü­ne­bur­ger Hei­de biedt op­ti­ma­le voor­waar­den voor een ont­span­nen en rust­ge­ven­de va­kan­tie. Ge­niet van de unie­ke com­bi­na­tie van wel­l­ness, ge­zond­heid en ont­span­ning.

Bad Bevensen Marketing GmbH

Dahlenburger Str. 1
29549 Bad Bevensen
Telefoon: +49 (0) 5821 / 976830

E-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Bad Bevensen” met Google Maps.