Bad Zwi­sche­na­hn


Kuur­oord met tra­di­tie en he­len­de kracht

Bad Zwi­sche­na­hn, een pit­to­res­ke pa­rel in het hart van Ne­ders­ak­sen is meer dan al­leen een va­kan­tie­be­stem­ming. Het is een plek van rust en om je goed te voe­len en te ge­nie­ten van het le­ven. Als er­kend Kneipp-kuur­oord, mod­der­kuur­bad en ge­cer­ti­fi­ceer­de ‘Rei­sen für Al­le’-lo­ca­tie, biedt Bad Zwi­sche­na­hn de per­fec­te com­bi­na­tie van ge­zond­heid, ont­span­ning en een bar­ri­è­re­vrije va­kan­tie. De plek is idyl­lisch ge­le­gen aan het Zwi­sche­na­h­ner Meer. 

Bar­ri­è­re­vrije va­kan­tie

Met haar ‘Rei­sen für Al­le’-cer­ti­fi­caat geeft Bad Zwi­sche­na­hn een krach­tig sig­naal af voor in­clu­sie en bar­ri­è­re­vrij­heid. Di­ver­se ac­com­mo­da­ties, res­tau­rants, ho­tels en an­de­re aan­bie­ders zijn bar­ri­è­re­vrij toe­gan­ke­lijk en ga­ran­de­ren daar­mee een zor­ge­lo­ze va­kan­tie voor al­le be­zoe­kers. Of je nu in een rol­stoel zit, een kin­der­wa­gen duwt of op een an­de­re ma­nier be­perkt bent in je mo­bi­li­teit – in Bad Zwi­sche­na­hn staat in­di­vi­du­e­le vrij­heid voor­op. Er is ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie over bar­ri­è­re­vrij­heid be­schik­baar voor al­le be­drij­ven, wat de reis­plan­ning een stuk een­vou­di­ger maakt. 

De he­len­de wer­king van mod­der en wa­ter

Als er­kend mod­der­kuur­bad en Kneipp-kuur­oord biedt de­ze plek een unie­ke com­bi­na­tie van rust­ge­ven­de ge­zond­heids­be­han­de­lin­gen en on­ge­rep­te na­tuur. De he­len­de wer­king van mod­der wordt ge­bruikt in mod­der­pak­kin­gen, mod­der­ba­den en mod­der­mas­sa­ges. Hier­mee kun­nen klach­ten als reu­ma, ar­tro­se en huid­aan­doe­nin­gen wor­den be­han­deld. Zo wordt de al­ge­he­le ont­span­ning en het wel­zijn be­vor­dert. Als Kneipp-kuur­oord richt Bad Zwi­sche­na­hn zich bo­ven­dien in het bij­zon­der op het uni­for­me ge­zond­heids­con­cept van Se­bas­ti­an Kneipp. Of het nu gaat om wa­ter­toe­pas­sin­gen, be­we­gings­the­ra­pie of uit­ge­ba­lan­ceer­de voe­ding – hier kan je er­va­ren hoe rust­ge­vend en vi­ta­li­se­rend Kneipp-the­ra­pie kan zijn.

Vrije­tijd en cul­tuur in Bad Zwi­sche­na­hn

Naast de ge­zond­heids- en wel­l­nes­s­aan­bie­din­gen valt er nog veel meer te ont­dek­ken; Bad Zwi­sche­na­hn be­schikt na­me­lijk ook over een di­vers vrije­tijds- en cul­tuur­pro­gram­ma. Het Zwi­sche­na­h­ner Meer is een pa­ra­dijs voor lief­heb­bers van wa­ter­sport en na­tuur. Ook op cu­li­nair ge­bied heeft Bad Zwi­sche­na­hn het een en an­der te bie­den. De re­gio staat be­kend om haar de­li­ca­tes­sen zo­als ge­rook­te pa­ling en de ham­spe­ci­a­li­tei­ten uit Am­mer­land. In de ge­zel­li­ge res­tau­rants en ca­fés kan je ge­nie­ten van de­ze en nog veel an­de­re re­gi­o­na­le spe­ci­a­li­tei­ten. 

Uit­ge­brei­de in­spi­ra­tie voor je va­kan­tie vind je in de na­ti­o­na­le da­ta­ba­se van ‘Rei­sen für Al­le’.

Bad Zwischenahner Touristik GmbH

Auf dem Hohen Ufer 24
26160 Bad Zwischenahn
Telefoon: +49 (0)4403 / 61159

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Bad Zwischenahn” met Google Maps.