Baum­wip­felpfad Bad Iburg


Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Sinds de Ne­ders­ak­si­sche tuin­bouw­ten­toon­stel­ling in 2018 zijn het Os­na­brüc­ker Land en het na­tuur- en ge­o­park TER­RA.vi­ta een at­trac­tie rij­ker. Aan de rand van het voor­ma­li­ge ter­rein van de tuin­bouw­show, waar Bad Iburg over­gaat in de hoog­lan­den van het Teu­to­bur­ger Wald, is met steun van het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken van Ne­ders­ak­sen een bij­na 450 me­ter lan­ge boom­top­pen­wan­de­ling (Baum­wip­felpfad) aan­ge­legd. Het bij­zon­de­re aan dit pad: Het ab­so­lu­te te­gen­over­ge­stel­de van stad, Slot Iburg, bos en mo­der­ne Kneipp-be­han­de­lin­gen, zo­als het ‘bos­ba­den’, een me­tho­de om stress te be­heer­sen. Het Baum­wip­felpfad is on­der­deel van het kuur­park met veel ou­de loof­bo­men, waar­van som­mi­ge maar liefst 250 jaar oud. Daar­bij komt dat de boom­soor­ten door het gro­te aan­tal hol­tes een leef­om­ge­ving bie­den voor vijf ver­schil­len­de vleer­muis­soor­ten. Bo­ven­dien be­vin­den zich rond­om de­ze plek na­tuur­lij­ke ver­jon­gin­gen van ver­schil­len­de boom­soor­ten in uit­een­lo­pen­de leef­tijds­klas­sen. En­ke­le naald­boo­mei­lan­den, deels met ster­ke in­di­vi­du­e­le bo­men, ver­rij­ken het bos­beeld en zor­gen voor af­wis­se­ling.

De­ze ver­schil­len­de ver­die­pin­gen van het bos kan je al waar­ne­men tij­dens het be­klim­men van de ca. 32 me­ter ho­ge klim­to­ren, die ook over een lift be­schikt. De sta­ti­ons langs het ei­gen­lij­ke pad, die ge­vormd zijn als vo­gel­nes­ten, ge­ven in­for­ma­tie over na­tuur, ge­o­lo­gie, ge­schie­de­nis en het ka­rak­ter van het bos. Via de slechts 11 me­ter ho­ge af­daal­to­ren zet je uit­ein­de­lijk weer voet op de bos­grond.

On­der het be­scher­men­de bla­der­dak wordt het dan weer bij­na stil: Je hoort al­leen nog stem­men uit de ver­te, ge­kwet­ter van vo­gels en het zach­te rui­sen van de wind. Je ruikt de geur van loof, hout en hars. Het Baum­wip­felpfad in Bad Iburg no­digt uit om in het bos te dui­ken en biedt te­ge­lij­ker­tijd een drie di­men­si­o­na­le be­le­ve­nis. Meer in­for­ma­tie vind je op de web­si­te van het Baum­wip­felpfad.

Baumwipfelpfad Bad Iburg UG

Philipp-Sigismund-Allee 4
49186 Bad Iburg
Telefoon: +49 (0) 5403 / 404801

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Baumwipfelpfad Bad Iburg” met Google Maps.