Aussichtsturm des Baumwipfelpfades, © Weitblick Tietz GmbH & Co. KG / Adrian Föhl
© Weitblick Tietz GmbH & Co. KG / Adrian Föhl

Baum­wip­felpfad Hei­de Him­mel


Groen reizen

"Na­tuur voor ons al­le­maal" - dat is het mot­to van de boom­top­wan­de­ling. Op Hei­de Him­mel kunt u veel le­ren over het plaat­se­lij­ke bos en de Lü­ne­bur­ger Hei­de. Naast de­ze in­zich­ten in de plaat­se­lij­ke flo­ra en fau­na, bie­den het pad en de uit­kijk­to­ren een prach­tig uit­zicht over de streek. Bij goed weer reikt het uit­zicht tot aan Ham­burg. Als be­zoe­ker kunt u het boom­kroon­pad en het bij­be­ho­ren­de bosna­tuur­pad op ei­gen hout­je ver­ken­nen of tij­dens een rond­lei­ding nog meer span­nen­de in­zich­ten en in­for­ma­tie krij­gen.

Ver­geet niet de Sky­walk te ont­dek­ken!
De 9 me­ter lan­ge gla­zen loop­brug, die in 2024 wordt ge­o­pend, biedt een in­druk­wek­kend uit­zicht op de hei­de en het tij­ger­ver­blijf.

Het res­tau­rant Him­mel und Er­de biedt een ver­schei­den­heid aan re­gi­o­na­le ge­rech­ten. In de win­kel is er de mo­ge­lijk­heid om cu­li­nai­re sou­ve­nirs te ko­pen, zo­als de ty­pi­sche Hei­de­ho­ning.
De boom­top­pen­wan­de­ling Hei­de Him­mel ligt di­rect in het na­tuur­park Lü­ne­bur­ger Hei­de, naast het ge­lijk­na­mi­ge wild­park. Een com­bi­na­tie van be­zoe­ken is mo­ge­lijk.

 

Weitblick Tietz GmbH & Co. KG

Wildpark 1
21272 Hanstedt-Nindorf
Telefoon: +49 (0) 4184 / 893926

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Baumwipfelpfad Heide Himmel” met Google Maps.