Duits emigratiehuis Bremerhaven, © Deutsches Auswandererhaus/ Kay Riechers
© Deutsches Auswandererhaus/ Kay Riechers

Deut­s­ches Aus­wan­de­rer­haus (Duits emi­gra­tie­huis) Bre­mer­ha­ven


Emi­gra­tie er­va­ren, spo­ren vin­den en mi­gra­tie be­grij­pen in het Deut­s­ches Aus­wan­de­rer­haus Bre­mer­ha­ven.

In de hui­di­ge Ha­ven­wel­ten Bre­mer­ha­ven was vroe­ger een be­lang­rij­ke ver­trek­ha­ven, van waar­uit man­nen, vrou­wen en kin­de­ren met al hun heb­ben en hou­den ver­trok­ken. Het ging zel­den om zin in avon­tuur, maar vaak om pu­re nood en ont­red­de­ring die er­toe leid­de dat tus­sen 1830 en 1974 meer dan 7 mil­joen men­sen van­uit Bre­mer­ha­ven ver­trok­ken. De stad werd ge­te­kend door emi­gra­tie: in 1850 had Bre­mer­ha­ven slechts 4033 in­wo­ners, maar bij­na 50.000 emi­gran­ten. Veel men­sen kwa­men ge­dre­ven door ge­brek aan land, werk­loos­heid en on­ge­lij­ke bur­ger­rech­ten hier te­recht om op het vol­gen­de schip te wach­ten.

Pre­cies in dit ha­ven­bas­sin be­vindt zich te­gen­woor­dig het Deut­s­ches Aus­wan­de­rer­haus, dat met zijn ex­po­si­tie de pe­ri­o­de van Bre­mer­ha­ven als groot­ste Duit­se emi­gra­tie­ha­ven laat zien. In een uit­brei­ding van het be­staand ge­bouw pre­sen­teert dit in­ter­ac­tie­ve mu­se­um ook de ge­schie­de­nis van de mi­gra­tie naar Duits­land op span­nen­de en in­for­ma­tie­ve wij­ze.
Het Deut­s­ches Aus­wan­de­rer­haus is geen mu­se­um zo­als wij dat ge­wend zijn. Het is in al­le op­zich­ten een avon­tuur dat on­der uw huid kruipt − een plaats voor zo­wel be­zin­ning, ont­dek­king, her­in­ne­ring, voor­lich­ting, be­le­ving als ver­ba­zing. Het is le­ven­di­ge ge­schie­de­nis ver­pakt als tijd­lo­ze be­le­ve­nis, die gas­ten uit de VS naar Bre­mer­ha­ven lokt.

Na­de­re in­for­ma­tie vindt u op de web­si­te van het Deut­s­ches Aus­wan­de­rer­haus Bre­mer­ha­ven (in het En­gels).

 

Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven

Columbusstraße 65
27568 Bremerhaven
Telefoon: + 49 (0) 471 / 902200

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Deutsches Auswandererhaus (Duits emigratiehuis) Bremerhaven” met Google Maps.