Fahrattraktion Ausfahrt, mit Blick auf das Kundencenter und die Auto Türme., © Autostadt/ Udo Geisler
© Autostadt/ Udo Geisler

Au­to­stadt Wolfs­burg


Sinds de ope­ning in 2000 luidt het mot­to van Au­to­stadt in Wolfs­burg “Men­sen, au­to’s en wat hen be­weegt”. Wat is het nu pre­cies dat jaar­lijks meer dan twee mil­joen men­sen be­weegt om een be­zoek te bren­gen aan het com­mu­ni­ca­tie­plat­form van het Volks­wa­gen-con­cern? Niet al­leen au­to­fans wor­den aan­ge­trok­ken door het the­ma- en avon­tu­ren­park, maar ook kunst- en cul­tuur­ken­ners, fijn­proe­vers, ar­chi­tec­tuur- en de­sign­lief­heb­bers. Bij­zon­der po­pu­lair is een uit­stap­je naar het Mit­tel­land­ka­nal met de he­le fa­mi­lie − voor een on­ver­ge­te­lij­ke dag of zelfs een heel week­end. Want Au­to­stadt biedt veel meer dan al­leen maar au­to’s: be­zoe­kers zijn op 363 da­gen per jaar (in 2020: 364 da­gen) wel­kom in de­ze we­reld van de mo­bi­li­teit.

ZeitHaus: het au­to­mu­se­um met di­ver­se mer­ken

Een dag in Au­to­stadt biedt heel wat mo­ge­lijk­he­den: het ZeitHaus is een van de meest po­pu­lai­re plek­ken van het au­to­the­ma­park. De col­lec­tie van het au­to­mu­se­um be­vat ca. 250 voer­tui­gen van meer dan 60 ver­schil­len­de mer­ken: van het Benz Pa­tent-mo­tor­voer­tuig num­mer 1 tot Mo­del T van Ford, van de Bu­gat­ti At­lan­tic tot de Ke­ver van Volks­wa­gen. De col­lec­tie om­vat ca. 100 voer­tui­gen die de ont­wik­ke­ling van de au­to op een toon­aan­ge­ven­de ma­nier heb­ben be­ïn­vloed. Om­dat de young- en old­ti­mers vaak bij klas­sie­ke ral­ly’s en rit­jes wor­den in­ge­zet, brengt het ZeitHaus re­gel­ma­tig ver­an­de­rin­gen aan in de col­lec­tie. Al­le voer­tui­gen zijn mo­bi­li­teitsmijl­pa­len op het ge­bied van tech­no­lo­gie, ont­werp, pro­duc­tie of con­cep­tie.

Au­to­avon­tuur op bui­ten­ge­wo­ne tra­jec­ten

De of­froad-kwa­li­tei­ten van de Volks­wa­gen Tou­areg, Ama­rok, Tiguan en T-Roc en van de Ško­da Ka­roq en Ko­di­aq kun­nen de be­zoe­kers aan den lij­ve on­der­vin­den op een veel­ei­send ter­rein: op bei­de ter­rein­par­cour­sen be­vin­den zich hin­der­nis­sen zo­als grep­pels, trap­tre­den of een reus­ach­ti­ge wip die de rij­vaar­dig­heid van de be­zoe­kers op de proef stel­len en ga­rant staan voor puur rij­ple­zier. Het vei­lig­heids­par­cours com­bi­neert een in­druk­wek­kend au­to­avon­tuur met oe­fe­nin­gen voor vei­lig rij­den, op een nat weg­dek of op een glad­de berg. Dank­zij de ac­tu­e­le en ver­nieu­wen­de elek­tro­mo­del­len en hy­bri­de voer­tui­gen in het wa­gen­park is het voor be­zoe­kers mo­ge­lijk om duur­za­me mo­bi­li­teit zelf te er­va­ren: ze zijn na­me­lijk be­schik­baar voor gra­tis proef­rit­ten.

LE­VEL GREEN − het idee van duur­zaam­heid

Wie be­ïn­vloedt de ma­nier waar­op wij van­daag le­ven, het le­ven van de ko­men­de ge­ne­ra­ties? De per­ma­nen­te ten­toon­stel­ling LE­VEL GREEN − het idee van duur­zaam­heid no­digt be­zoe­kers uit om na te den­ken over de ont­wik­ke­ling van on­ze toe­komst. De ten­toon­stel­lings­ruim­te wordt ge­ken­merkt door een net­ach­ti­ge struc­tuur die is af­ge­leid van het be­ken­de PET-sym­bool. Dit cre­ëert een ver­bin­ding tus­sen de 26 mul­ti­me­di­a­le en in­ter­ac­tie­ve ten­toon­stel­lings­stuk­ken, die aan­zet­ten tot re­flec­tie en daar­naast ach­ter­grond­in­for­ma­tie ge­ven over so­ci­a­le, eco­no­mi­sche en eco­lo­gi­sche ver­ban­den. De ver­schil­len­de as­pec­ten van het the­ma duur­zaam­heid in­spi­re­ren de be­zoe­ker om zelf een stand­punt in te ne­men ten op­zich­te van een duur­za­me sa­men­le­ving.

Goed eten in Au­to­stadt: bi­o­lo­gisch, re­gi­o­naal en sei­zoens­ge­bon­den

Heer­lij­ke en ge­zon­de voe­ding staat in Au­to­stadt op de eer­ste plaats. De keu­kens van de ne­gen Au­to­stadt-res­tau­rants ma­ken ge­bruik van eco­lo­gi­sche en sei­zoens­ge­bon­den pro­duc­ten, het bi­o­lo­gi­sche aan­deel ligt bij­na op 100 pro­cent. Duur­zaam­heid, ver­ant­woor­de­lijk han­de­len en een be­wust­zijn voor de re­gio vor­men de ba­sis voor de re­la­tie met de lan­ge­ter­mijn­part­ners. Da­ge­lijks wor­den brood, pas­ta en ijs vers ge­maakt op drie ei­gen pro­duc­tie­plaat­sen. Op de me­nu­kaar­ten staan zo­wel vi­ta­le (met vis en vlees), ve­ge­ta­ri­sche als ve­ga­nis­ti­sche ge­rech­ten met ie­der hun ei­gen, unie­ke sma­ken.

In het ho­tel The Ritz-Carl­ton be­vin­den zich drie res­tau­rants: één van de­ze res­tau­rants is Aqua. Sven El­ver­feld is er chef-kok, het res­tau­rant kreeg drie Mi­che­l­in­ster­ren en ge­niet we­reld­wij­de faam. De con­cep­ten van Ter­ra en De­li slui­ten aan op de ge­rech­ten in Au­to­stadt: ook hier stam­men de voe­dings­mid­de­len van de pro­duc­tie van klei­ne en mi­cro-on­der­ne­min­gen.

Cul­tuur en kunst op eer­ste­klas ni­veau

Tij­dens de zo­mer en win­ter lok­ken shows aan het Mit­tel­land­ka­nal tal­rij­ke be­zoe­kers. Het drij­ven­de ei­land in de ha­ven, li­ve­mu­ziek en in­ter­ac­tie­ve for­mu­les in heel het park- en la­gu­ne­land­schap zor­gen tij­dens de zo­mer voor de juis­te va­kan­tie­stem­ming bij kin­de­ren en vol­was­se­nen. Aan het ein­de van het jaar ver­an­dert Au­to­stadt ten slot­te in een be­to­ve­rend win­ter­land­schap, met ijs­dans­voor­stel­lin­gen, een uit­ge­brei­de win­ter­markt, ech­te sneeuw­heu­vels en een gro­te schaat­s­pis­te.

Duur­zaam park­land­schap

Au­to­stadt be­vor­dert het be­houd van de bi­o­di­ver­si­teit in flo­ra en fau­na op het ter­rein en in de om­ge­ving. Een ge­va­ri­eer­de bui­ten­ruim­te ont­wor­pen met bloei­en­de en gras­stro­ken is niet al­leen een lust voor het oog, maar zorgt ook het he­le jaar door voor voed­sel voor in­sec­ten en vo­gels in de ste­de­lij­ke om­ge­ving. Op die ma­nier is het unie­ke park­land­schap nu een ha­bi­tat voor tal­rij­ke "exo­ti­sche in­heem­se" plan­ten en die­ren zo­als vlin­ders, bij­en en gan­zen. Het park is een voor­beeld van hoe bi­o­di­ver­si­teit zin­vol kan wor­den toe­ge­past en zin­tuig­lijk kan wor­den er­va­ren in de stad.

Autostadt GmbH

Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Telefoon: +49 (0) 800 / 288678238

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Autostadt Wolfsburg” met Google Maps.