Dinosaurs Münchehagen, © Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co.KG
© Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co.KG

Di­no­sau­rier-Park Mün­che­ha­gen


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Het open­lucht­mu­se­um Münche­ha­gen is het groot­ste we­ten­schap­pe­lij­ke be­le­vings- en the­ma­park in Duits­land. Door het park loopt een 2,5 ki­lo­me­ter lan­ge rond­weg waar­op u op uw fa­mi­lie­va­kan­tie al­ler­lei we­tens­waar­dig­he­den over di­no­sau­riërs te we­ten kunt ko­men.

Het open­lucht­mu­se­um Münche­ha­gen is het groot­ste we­ten­schap­pe­lij­ke be­le­vings- en the­ma­park in Duits­land. Op een 2,5 km lan­ge rond­weg door het park kunt u op uw fa­mi­lie­va­kan­tie aan de hand van 250 le­vens­ech­te re­con­struc­ties van di­no­sau­riërs en an­de­re die­ren uit de oer­tijd op hun oor­spron­ke­lij­ke groot­te van al­les te we­ten ko­men over de fas­ci­ne­ren­de ont­wik­ke­ling van het le­ven in de ge­schie­de­nis van de aar­de. Op het bui­ten­ter­rein ko­men de be­zoe­kers al­le be­ken­de di­no­sau­riërs te­gen zo­als de stego­s­au­rus, tri­ce­ra­tops, bra­chiosau­rus en na­tuur­lijk de tyran­no­sau­rus rex. Het groot­ste mo­del is een di­no­sau­riër die de aar­de deed be­ven: de seis­mo­sau­rus is met een leng­te van 45 me­ter en een hoog­te van 9 me­ter gro­ter dan een dub­bel­dek­ker! De 'aard­schok­sau­riër' is het groot­ste op ba­sis van we­ten­schap­pe­lijk ad­vies ont­sta­ne di­no­sau­rus­mo­del ter we­reld.

De ten­toon­stel­lin­gen in het park wor­den voort­du­rend uit­ge­breid! Al­le re­con­struc­ties van pre­his­to­ri­sche die­ren in het di­no­sau­riër-open­lucht­mu­se­um wor­den ge­maakt in sa­men­wer­king met ver­schil­len­de we­ten­schap­pers op ba­sis van de nieuw­ste on­der­zoeks­re­sul­ta­ten.

Dinosaurier-Park Münchehagen GmbH & Co. KG

Zollstraße 5
31547 Rehburg-Loccum
Telefoon: +49 (0) 5037 / 9699990

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Dinosaurier-Park Münchehagen” met Google Maps.