© Andreas Burmann/ TMN!
© Andreas Burmann/ TMN!

Ener­gie- und Er­leb­nis-Zen­trum (Ener­gie- en be­le­ve­nis­cen­trum) Os­t­fries­land


ServiceQualität Deutschland
Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

In­druk­wek­ken­de ex­pe­ri­men­ten en hands-on sta­ti­ons over de ener­gie­bron­nen van de toe­komst en de uit­da­gin­gen van de ener­gie­tran­si­tie wach­ten op de gas­ten. In het ener­gie­spel kun je je er­va­ren en ge­leer­de ken­nis tes­ten en in­ter­ac­tief je ei­gen ener­gie­tran­si­tie ont­wer­pen op tou­chs­creens. De "Ener­gieto­ren" is spec­ta­cu­lair: de adem­be­ne­men­de kracht van ener­gie is van dicht­bij te voe­len door mid­del van een 360° pro­jec­tie. Be­zoe­kers zit­ten mid­den in de ac­tie. De nieu­we ener­gie­tuin in de bui­ten­ruim­te com­bi­neert spe­len met de ver­schil­len­de vor­men van her­nieuw­ba­re ener­gie. Het is op­ge­zet als een avon­tu­ren­speel­plaats. Lucht wordt ge­bruikt om ra­ket­ten te lan­ce­ren, wip­pen en hand­pom­pen wor­den ge­bruikt om een wa­ter­op­slag­cen­tra­le te la­ten wer­ken, of een draai­mo­len wordt ge­bruikt om ener­gie op te wek­ken. Een hoog­te­punt van de ten­toon­stel­ling is het in­loop­ma­chi­ne­huis en het ro­tor­blad van een wind­tur­bi­ne. Een na­tuur­ont­dek­kings­pad no­digt be­zoe­kers ook uit om rond het ge­bouw te wan­de­len. Leuk voor het he­le ge­zin.

 

 

Energie- und Erlebnis-Zentrum Ostfriesland

Osterbusch 2
26607 Aurich
Telefoon: +49 (0) 4941 / 698460

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Energie- und Erlebnis-Zentrum (Energie- en beleveniscentrum) Ostfriesland” met Google Maps.