© Martin Elsen
© Martin Elsen

Her­ren­häu­ser Gär­ten (Tui­nen van Her­ren­hau­sen) Han­no­ver


Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

De Her­ren­häu­ser Gär­ten in Han­no­ver be­ho­ren tot de mooi­ste par­ken van Eu­ro­pa. Hier kunt u drie stij­len van tuin­kunst in al­le per­fec­tie be­won­de­ren. De Großer Gar­ten (Gro­te Tuin) im­po­neert met zijn ba­rok­ke or­na­men­ten en prach­ti­ge wa­ter­par­tij­en. Het hart van het com­plex wordt ge­vormd door de Großer Gar­ten; de­ze groot­ste Duit­se ba­rok­tuin om­vat een veel­voud van in­heem­se en exo­ti­sche plan­ten, dool­ho­ven, in­druk­wek­ken­de fon­tei­nen en im­po­san­te beeld­houw­wer­ken. Hier wor­den stijl­vol­le fees­ten ge­vierd in de zo­mer­maan­den: de In­ter­na­ti­o­na­le vuur­werk­com­pe­ti­tie, het Klei­ne Feest in de Großer Gar­ten en di­ver­se to­neel- en mu­si­cal­uit­voe­rin­gen te­gen het fas­ci­ne­ren­de de­cor van de tui­nen zul­len u ze­ker be­ko­ren!

Een ver­de­re at­trac­tie in de Großer Gar­ten is de his­to­ri­sche grot: ere­bur­ge­res van Han­no­ver, Ni­ki de Saint Phal­le, heeft het ge­welf in de grot uit de 15e eeuw ver­an­derd in een ma­gisch kunst­werk vol le­vens­lust en zin­ne­lijk­heid. De­ze ruim­tes, die zij lief­de­vol en prach­tig heeft vorm­ge­ge­ven met haar be­roem­de fi­gu­ren, glas- en spie­gel­mo­za­ïe­ken, dom­pe­len de be­zoe­ker on­der in een spel van kleur, scha­duw en licht.

In de naast­ge­le­gen Berg­gar­ten (Berg­tuin) kunt u bo­ta­ni­sche schat­ten en kas­sen met bloei­en­de or­chi­dee­ën en tro­pi­sche plan­ten ont­dek­ken. In de idyl­li­sche Ge­or­gen­gar­ten (Ge­or­gen­tuin) die is aan­ge­legd in de stijl van de En­gel­se land­schaps­tui­nen, kunt u heer­lijk wan­de­len. Lief­heb­bers van cac­tus­sen vin­den hier me­ni­ge ra­ri­teit tus­sen de 3000 suc­cu­len­te soor­ten. U kunt er on­ge­veer 11.000 ver­schil­len­de plan­ten uit uit­een­lo­pen­de kli­maat­zo­nes be­won­de­ren.

 

Herrenhäuser Gärten Hannover

Herrenhäuser Str. 4
30419 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 / 16834000

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Herrenhäuser Gärten (Tuinen van Herrenhausen) Hannover” met Google Maps.