Blick auf die Gemäldegalerie Rembrandt, © Herzog Anton Ulrich-Museum/ Claus Cordes
© Herzog Anton Ulrich-Museum/ Claus Cordes

Her­zog An­ton Ul­rich-Mu­se­um Braun­schweig


Het Her­zog An­ton Ul­rich-Mu­se­um is het kunst­mu­se­um van de deel­staat Ne­ders­ak­sen. Het be­hoort niet al­leen tot de oud­ste mu­sea van Eu­ro­pa (ope­ning: in 1754), maar van­we­ge zijn hoog­waar­di­ge kunst­col­lec­ties ook tot de be­lang­rijk­ste mu­sea voor an­tie­ke kunst ter we­reld. Schil­de­rij­en van Cranach, Ru­bens, Rem­brandt en Ver­meer, de groot­ste ver­za­me­ling Ita­li­aan­se ma­jo­li­ca ten noor­den van Al­pen, een gro­te col­lec­tie Oost-Azi­a­ti­sche kunst­wer­ken en ruim 100.000 gra­fi­sche kunst­wer­ken en 10.000 te­ke­nin­gen in het zgn. Kup­fer­stich­ka­bi­nett (Ko­per­gra­vu­re­ka­bi­net) ma­ken dit mu­se­um tot een vas­te waar­de in de in­ter­na­ti­o­na­le mu­se­um­we­reld. Het mu­se­um werd in ok­to­ber 2016 her­o­pend na een 7 jaar du­ren­de re­no­va­tie en mo­der­ni­se­ring.

Het kunst­mu­se­um is ver­noemd naar de Wel­fi­sche her­tog An­ton Ul­rich von Braun­schweig-Lü­ne­burg (1633-1714), een kleur­rij­ke en veel­zij­di­ge re­gent uit de ba­rok die de grond­steen leg­de voor de­ze bij­zon­de­re kunst­col­lec­tie. De waar­de­vol­ste en be­lang­rijk­ste wer­ken uit de col­lec­tie, zo­als het ‘Fa­mi­lie­por­tret’ van Rem­brandt, ‘Ju­dith met het hoofd van Holo­fer­nes’ van Ru­bens en ‘Het meis­je met het wijn­glas’ van Jo­han­nes Ver­meer be­vin­den zich dank­zij de ver­za­mel­woe­de van de kunst­zin­ni­ge her­tog nu in Ne­ders­ak­sen. Ook Hol­ly­wood heeft al ge­bruik­ge­maakt van het po­ten­ti­eel van de kunst­schat­ten in Braun­schweig: in de bios­coop­film ‘Het meis­je met de pa­rel’ over het ont­staan van het be­roem­de schil­de­rij van Jo­han­nes Ver­meer, speelt ook het schil­de­rij van Ver­meer ‘Het meis­je met het wijn­glas’ een pro­mi­nen­te rol.

In to­taal om­vat de ver­za­me­ling ca. 190.000 kunst­wer­ken uit 3000 jaar kunst­ge­schie­de­nis, van de oud­heid tot aan het he­den: schil­de­rij­en, gra­fi­sche af­beel­din­gen, beeld­houw­wer­ken, pronk­meu­bels, toe­ge­pas­te kunst (por­se­lein, ma­jo­li­ca, schil­der­email­les), Oost-Azi­a­ti­sche kunst­wer­ken en an­de­re kost­ba­re ob­jec­ten.

In de burcht Dank­war­dero­de, de twee­de ex­po­si­tie­lo­ca­tie van het mu­se­um, zijn na­ti­o­na­le cul­tuur­mo­nu­men­ten uit de mid­del­eeuw­se ver­za­me­ling ten­toon­ge­steld, bijv. de ori­gi­ne­le burcht­leeuw van Braun­schweig, de man­tel van kei­zer Ot­to IV en de­len van de be­roem­de Wel­fen­schat, zo­als de arm­re­li­kwie van St. Bla­si­us.

 

Herzog Anton Ulrich-Museum

Museumstr. 1
38100 Braunschweig
Telefoon: +49 (0) 0531 / 12250

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig” met Google Maps.