Verlichting Koraalrif, © HEZ / Günther Jentsch
© HEZ / Günther Jentsch

Höh­le­nEr­leb­nis­Zen­trum­Druip­steen­grot van Iberg in Bad Grund


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

In het Höh­le­nEr­leb­nis­Zen­trum ont­dek je een fas­ci­ne­ren­de on­der­we­reld, een ge­wel­dig hoog­te­punt van gro­tar­che­o­lo­gie en DNA-on­der­zoek.

Hier vind je de be­roem­de do­den uit de Lich­ten­stein­grot – de tot nu toe oud­ste ge­ne­tisch aan­toon­ba­re fa­mi­lie ter we­reld –, hun grot­graf uit de brons­tijd en zelfs hun hui­di­ge waar­schijn­lij­ke af­stam­me­lin­gen. On­der de grond stuit je op een 385 mil­joen jaar oud ko­raal­rif uit de Zuid­zee op weg naar het noor­den. In het voor­ma­li­ge rif en hui­di­ge Iberg ligt de druip­steen­grot van Iberg. Dit rif met zijn bij­zon­de­re ont­staans­ge­schie­de­nis en als rijk van de dwer­gen­ko­ning Hübich vormt een span­nend uit­stap­je voor al­le leef­tij­den.

High­lights

  • Or­ga­ni­sa­tie van kin­der­feest­jes of fa­mi­lie­bij­een­kom­sten is op aan­vraag, ook mo­ge­lijk met een ge­or­ga­ni­seer­de schat­ten­jacht in de grot
  • Kor­ting voor ge­zin­nen en kin­de­ren
  • Kind­vrien­de­lij­ke rond­lei­din­gen door de fas­ci­ne­ren­de on­der­we­reld (in­be­gre­pen in en­tree)
  • Fa­mi­lie­quiz over de ‘oud­ste’ fa­mi­lie en ver­schil­len­de ac­ti­vi­tei­ten­boe­ken voor klei­ne groe­pen (vol­was­se­nen en/of be­ge­lei­ders moe­ten mee­doen)
  • Rond­lei­din­gen in het mu­se­um over de ‘oud­ste aan­toon­ba­re fa­mi­lie ter we­reld’ met re­ser­ve­ring voor­af en te­gen ex­tra kos­ten

Voor­zie­nin­gen

  • Mu­se­um­ca­fé, voor­zien van kin­der­stoe­len
  • Zon­ne­ter­ras om even uit te rus­ten
  • Mu­se­um­shop

HöhlenErlebnisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle

An der Tropfsteinhöhle 1
37539 Bad Grund
Telefoon: +49 (0) 5327 / 829391

E-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “HöhlenErlebnisZentrumDruipsteengrot van Iberg in Bad Grund” met Google Maps.