© Bad Bentheim / Kai Steinkühler
© Bad Bentheim / Kai Steinkühler

Kas­teel Bent­heim


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Kas­teel Bent­heim geldt als een van de oud­ste en in­druk­wek­kend­ste burch­ten in Noord­west-Duits­land. Op de enor­me zand­steen­rot­sen hoog op de heu­vel Bent­hei­mer Höhen­r­üc­ken to­rent de burcht uit bo­ven het klei­ne kuur­oord. In 1020 wordt Bent­heim voor het eerst ge­noemd.

De be­wo­ners wer­den vroe­ger be­schermd te­gen in­drin­gers door de 5,5 m dik­ke mu­ren van Bent­hei­mer zand­steen. Een deel van de ko­nink­lij­ke fa­mi­lie woont mo­men­teel nog al­tijd in de burcht, maar het groot­ste ge­deel­te van het ge­bouw is het he­le jaar door toe­gan­ke­lijk voor be­zoe­kers. Ach­ter de­ze mu­ren is de ge­schie­de­nis nu nog le­vend ? tus­sen rid­der­zaal, kruit­to­ren en mar­tel­ka­mer. Zand­steen is het voor­naams­te bouw­ma­te­ri­aal van burcht Bent­heim. De steen is op een bij­zon­der am­bach­te­lij­ke ma­nier be­werkt in de zo­ge­naam­de Kro­nen­burg, die in go­ti­sche stijl is ge­bouwd, en in de bij­be­ho­ren­de voor­aan­staan­de ruim­tes met his­to­ri­sche meu­bels, bijv. in de Ernst Au­gust-Saal.

In de week­ends van mei t/m ok­to­ber wor­den in de Ernst-Au­gust-Saal ver­bin­te­nis­sen voor het le­ven ge­slo­ten; hier kun­nen stel­len in een heel bij­zon­de­re am­bi­an­ce wor­den ge­trouwd.

Ont­dek de burcht bij dag­licht of in het don­ker bij een rond­lei­ding met zak­lan­taarn. In mei slaan rid­ders, kna­pen, mar­ke­tent­sters en min­stre­len aan de voet van de burcht een groot kamp op ? in de­ze maand vin­den na­me­lijk de rid­der­spe­len van Bad Bent­heim plaats. Ga eens mee met de nacht­wacht op zijn nach­te­lij­ke ron­de door de his­to­ri­sche ou­de bin­nen­stad van het kuur­oord en luis­ter naar de amu­san­te ver­ha­len uit het al­le­daag­se le­ven van de stad, de mys­te­ri­eu­ze ge­ruch­ten en anek­do­tes en de tra­di­ti­o­ne­le lie­de­ren van de nacht­wacht.

De he­le burcht is be­schil­derd en no­digt uit om op ei­gen hout­je te wor­den ver­kend. Er wor­den ook rond­lei­din­gen spe­ci­aal voor kin­de­ren aan­ge­bo­den, die op af­spraak kun­nen wor­den ge­boekt.

Bentheim Castle

Schlossstrasse
48455 Bentheim
Telefoon: +49 (0) 5922 / 5011

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Kasteel Bentheim” met Google Maps.