Buitenaanzicht Landesmuseum Hannover, © Landesmuseum Hannover
© Landesmuseum Hannover

Lan­des­mu­se­um Han­no­ver


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Sinds 2014 wor­den de per­ma­nen­te ten­toon­stel­lin­gen ge­pre­sen­teerd in ver­schil­len­de 'we­rel­den':

Op de be­ga­ne grond be­vin­den zich de 'Na­tur­Wel­ten' – de 'na­tuur­we­rel­den'. Ach­ter de­ze naam gaat een com­bi­na­tie schuil van een vi­va­ri­um en na­tuur­lij­ke his­to­rie. In de 'Men­schen­Wel­ten' – de 'men­sen­we­rel­den' – zijn sinds ok­to­ber 2015 de ar­che­o­lo­gi­sche en vol­ken­kun­di­ge col­lec­ties van het mu­se­um te be­zich­ti­gen en in de 'Kunst­Wel­ten' – de 'kunst­we­rel­den' – in de Lan­des­ga­le­rie schil­de­rij­en en beel­den van de mid­del­eeu­wen tot de im­pres­si­o­nis­ten.

Naast de per­ma­nen­te ten­toon­stel­lin­gen wor­den er in het mu­se­um ook re­gel­ma­tig spe­ci­a­le ten­toon­stel­lin­gen ge­hou­den. Ook heeft het een breed aan­bod aan eve­ne­men­ten voor al­le leef­tij­den en een in­te­res­sant edu­ca­tief pro­gram­ma. Een café en een goed ge­sor­teer­de mu­se­um­shop ma­ken het aan­bod com­pleet.

 

 

Landesmuseum Hannover

Willy-Brandt-Allee 5
30169 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 / 9807686

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Landesmuseum Hannover” met Google Maps.