Museum Industriekultur Osnabrück, © Museum Industriekultur Osnabrück/ Maren Kiupel
© Museum Industriekultur Osnabrück/ Maren Kiupel

Mu­se­um In­du­striekul­tur Os­na­brück


In de steen­ko­len­mijn Pies­berg werd meer dan 100 jaar ge­le­den de ‘zwar­te dia­mant’ ge­won­nen. Te­gen­woor­dig huist het Mu­se­um In­du­striekul­tur in dit ou­de ge­bouw en is Pies­berg een plaats ge­wor­den met cul­tu­re­le be­ziens­waar­dig­he­den.

Stoom­ma­chi­nes en ‘Gru­ben­hun­de’ (steen­ko­len­wa­gons)

In de ma­chi­ne­hal beeft de grond en lang­zaam en luid­ruch­tig ko­men twee stoom­ma­chi­nes in be­we­ging. Hun enor­me trans­mis­sie­rie­men drij­ven ma­chi­nes aan en een his­to­ri­sche me­taal­werk­plaats komt on­ver­wachts weer tot le­ven: frees, boor en draai­bank lij­ken door een on­zicht­ba­re hand te wor­den aan­ge­stuurd.

Bij de rond­lei­ding ‘Mit Helm und Lam­pe’ gaan de kin­de­ren − zo­als ooit de mijn­wer­kers − met een gla­zen lift 30 m de diep­te in en ver­ken­nen ze een 300 m lan­ge, his­to­ri­sche mijn­schacht. Dit mu­se­um biedt ook an­de­re ac­ti­vi­tei­ten voor jon­ge be­zoe­kers, zo­als stoom­bo­ten bou­wen, vil­ten, brood­jes bak­ken en tin gie­ten.

Rond­om het mu­se­um valt nog veel meer te ont­dek­ken, zo­als een op­mer­ke­lijk in­du­stri­eel cul­tuur­land­schap en de can­y­on-ach­ti­ge steen­groe­ve met zijn voor Eu­ro­pa unie­ke ge­o­lo­gi­sche bij­zon­der­he­den.

Avon­tuur­lij­ke na­tuur­rond­lei­din­gen met en zon­der gps, fos­sie­len zoe­ken, toe­ren met au­dio-rond­lei­ding, light-rail-tocht­jes met het he­le ge­zin door de Pies­berg en in­ter­ac­tie­ve spel­le­tjes voor groe­pen kin­de­ren: het Mu­se­um In­du­striekul­tur is de ide­a­le plek voor ge­zin­nen, school­klas­sen en kin­der­feest­jes en staat ga­rant voor een span­nend mu­se­um­be­zoek voor ie­der­een.

Gid­sen voor de fiets- en rond­wan­del­toch­ten en voor de wil­der­nis bij de Pies­berg zijn ver­krijg­baar aan de kas­sa van het mu­se­um.

 

Museum Industriekultur Osnabrück gGmbH

Fürstenauer Weg 171
49090 Osnabrück
Telefoon: +49 (0) 541 / 122447

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Museum Industriekultur Osnabrück” met Google Maps.