City model, © Museen Stade / Axel Hartmann
© Museen Stade / Axel Hartmann

Mu­se­um Sch­we­dens­pei­cher in Sta­de


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

In­hou­de­lijk zijn de ten­toon­stel­lin­gen ge­wijd aan de stads­ge­schie­de­nis van Sta­de en voor­al aan de Han­ze­tijd.

Tij­dens een be­zoek aan het kind­vrien­de­lij­ke mu­se­um Sch­we­dens­pei­cher is er van al­les te be­le­ven. Op de ten­toon­stel­lin­gen zijn er veel in­ter­ac­tie­ve ele­men­ten die spe­ci­aal zijn be­doeld voor kin­de­ren. De 'reis­gids' langs de ten­toon­stel­lin­gen is be­kroond met een 'red dot’ voor com­mu­ni­ca­tie­de­sign en is spe­ci­aal ont­wik­keld voor ge­zin­nen. Naast het me­dia-aan­bod heb­ben de ten­toon­stel­lin­gen ook een groot aan­tal ana­lo­ge ele­men­ten.

In­hou­de­lijk zijn ze ge­wijd aan de stads­ge­schie­de­nis van Sta­de en voor­al aan de Han­ze­tijd en de ar­che­o­lo­gie van de El­be-We­ser-drie­hoek. De ten­toon­stel­lings­stuk­ken zijn van Eu­ro­pees ni­veau en wor­den sinds de mo­der­ni­se­ring van het mu­se­um in de ja­ren 2010-2015 nog aan­trek­ke­lij­ker ge­pre­sen­teerd dan voor die tijd. De be­zoe­kers staan dan ook boei­en­de ten­toon­stel­lin­gen te wach­ten. Wie de vi­deo-pa­no­ra­ma­tour op de ho­me­pa­ge be­kijkt, krijgt met­een zin om ze te gaan be­zoe­ken.

 

Museum Schwedenspeicher

Wasser West 39
21682 Stade
Telefoon: +49 (0) 4141 / 797730

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Museum Schwedenspeicher in Stade” met Google Maps.