De schuiftoren van het Nettebad, © Stadtwerke Osnabrück AG / Jessica Borgmann
© Stadtwerke Osnabrück AG / Jessica Borgmann

Net­te­bad Os­na­brück


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Het Net­te­bad ge­niet in­mid­dels ook ver bui­ten de re­gio Os­na­brück be­kend­heid. Hier is na­me­lijk heel wat te be­le­ven: Het Net­te­bad met zijn Lo­ma-Sau­na, de Spa & Beau­ty, het sport- en re­cre­a­tie­bad met 5 gro­te glij­ba­nen vormt sa­men met de aan­gren­zen­de pijl­snel­le elek­tri­sche kartbaan Net­te­drom een groot re­cre­a­tie­cen­trum in Os­na­brück.

Voor­zie­nin­gen

De bad­gas­ten kun­nen zich spor­tief uit­le­ven in het gro­te, op­deel­ba­re 50 me­ter wed­strijd­bad. Voor el­ke baan­tjes­zwem­mer en zwem­spor­ter zijn hier op­ti­ma­le trai­nings­mo­ge­lijk­he­den.

In het re­cre­a­tie­bad en op de elek­tri­sche kartbaan Net­te­drom draait het daar­en­te­gen voor­na­me­lijk om ac­tie en ple­zier. Mid­del­punt van het zwem­bad is het span­nen­de glij­ba­nen­park met de ra­ketstart­glij­baan 'Sloop', de ban­den­glij­baan 'Cra­zy Ri­ver', de 'Black Ho­le'-bui­zen­glij­baan en de in­ter­ac­tie­ve trech­ter­glij­baan 'T­WIS­T'. Bo­ven­dien be­vindt zich naast het Net­te­bad ook nog eens de fan­tas­ti­sche Lo­ma-Sau­na. 'Lo­ma' is Fins en be­te­kent va­kan­tie. Op in to­taal 3.750 vier­kan­te me­ter be­vindt zich een uit­ge­breid wel­l­ness-aan­bod met ne­gen the­ma-sau­na's en een roy­a­le sau­na­t­uin. De uit­ste­ken­de gas­tro­no­mie in het bad, de sau­na en in de foy­er vor­men een per­fec­te om­lijs­ting van de­ze kor­te va­kan­tie dicht bij huis.

In de Net­te­drom ma­ken be­zoe­kers ken­nis met su­per­snel­le elek­tri­sche mo­bi­li­teit, adre­na­li­ne­kicks over een 470 me­ter ra­ce­cir­cuit en over­wel­di­gend rij­ple­zier op twee ni­veaus.

Toe­pas­sin­gen

Laat u ver­wen­nen in on­ze ex­clu­sie­ve Spa & Beau­ty. De lief­de­vol vorm­ge­ge­ven ruim­tes bie­den de per­fec­te set­ting.

  • Cos­me­ti­sche toe­pas­sin­gen
  • Wel­l­ness-mas­sa­ges
  • Spa-ar­ran­ge­ment voor de he­le dag

Ge­zond en fit door Aqua­Fit­ness:

In het Net­te­bad wor­den di­ver­se cur­sus­sen aan­ge­bo­den. Aqua­Jog­ging, Aqua­Ri­ding en Aqua­Po­wer: voor ie­der­een is een ge­schik­te trai­ning in het wa­ter be­schik­baar. De les­sen zijn zo­wel be­doeld voor be­gin­ners, als voor goed ge­train­de fit­nessfans. Spe­ci­aal op­ge­lei­de Aqua­Fit­ness-trai­ners hel­pen de deel­ne­mers met in moei­lijk­heids­graad toe­ne­men­de oe­fe­nin­gen om de juis­te tech­niek te le­ren.

Gas­tro­no­misch aan­bod

In de 'Net­te Gas­tro­no­mie' vindt u da­ge­lijks een gro­te keu­ze aan ge­rech­ten en drank­jes.

Nettebad Osnabrück

Im Haseesch 6
49090 Osnabrück
Telefoon: +49 (0) 541 / 20022270

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Nettebad Osnabrück” met Google Maps.