Kunstwiel in de Roeder-tunnel, © Sammlung Weltkulturerbe Rammelsberg, Goslar
© Sammlung Weltkulturerbe Rammelsberg, Goslar

Ram­mels­berg Mi­ne


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

Unie­ke be­ziens­waar­dig­he­den bo­ven en on­der de grond: In het mu­se­um en de be­zoe­kersmijn be­leeft u een boei­end avon­tuur op de oor­spron­ke­lij­ke lo­ca­tie waar 1.000 jaar lang mijn­bouw heeft plaats­ge­von­den. U kunt hier op uw fa­mi­lie­va­kan­tie vier mu­se­um­ge­bou­wen be­zich­ti­gen, deel­ne­men aan een rond­lei­ding door de his­to­ri­sche Roe­der-mijn­gang, een rit­je ma­ken met de mijn­trein, enz.

De Ram­mels­berg is een van de meest op­mer­ke­lij­ke in­du­stri­ë­le mo­nu­men­ten van Eu­ro­pa. Met de mijn­bouw in de Ram­mels­berg werd ca. 3.000 jaar ge­le­den be­gon­nen. Vroe­ger werd er hier ko­per­erts ge­dol­ven voor de pro­duc­tie van brons en daar­naast wer­den er klei­ne hoe­veel­he­den zil­ver ge­won­nen waar­van mun­ten wer­den ge­sla­gen. Van­af de 15e eeuw werd er over­ge­gaan op lood­erts en de laat­ste de­cen­nia voor de slui­ting wa­ren ook zink­erts en ba­riet be­lang­rij­ke pro­duc­ten. Hal­ver­we­ge de ja­ren 30 van de vo­ri­ge eeuw ont­wier­pen de Bau­haus-ar­chi­tec­ten Fritz Schupp en Mar­tin Krem­mer de in­druk­wek­ken­de bo­ven­grond­se bouw­wer­ken en ver­bon­den ze de hel­de­re ele­men­ten van de Bau­haus-school met tra­di­ti­o­ne­le stij­len.

In de mijn, die in 1988 werd ge­slo­ten, is nu een mu­se­um en be­zoe­kersmijn ge­huis­vest en sinds 1992 maakt de Ram­mels­berg deel uit van het cul­tu­re­le UNES­CO-We­rel­derf­goed. U krijgt hier op uw fa­mi­lie­va­kan­tie een uniek beeld van de ge­schie­de­nis van de mijn­bouw van­af het be­gin tot on­ze tijd. Naast de vier mu­se­um­ge­bou­wen is voor­al een af­da­ling in de mijn waar­bij u de we­reld 'on­der de grond' kunt ver­ken­nen, de moei­te waard. De mijn­trein neemt de be­zoe­kers mee door de ge­schie­de­nis van de mijn­bouw in de 20e eeuw. In en om de erts­mijn Ram­mels­berg zijn zo­wel bo­ven als on­der de grond ook di­ver­se ver­ga­der- en eve­ne­men­ten­ruim­tes be­schik­baar. De goed ge­vul­de eve­ne­men­ten­ka­len­der maakt het uit­ge­brei­de aan­bod van de erts­mijn Ram­mels­berg com­pleet.

Weltkulturerbe Rammelsberg

Bergtal 19
38640 Goslar
Telefoon: +49 (0) 5321 / 7500

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Rammelsberg Mine” met Google Maps.