Sprengel Museum Hannover, © Sprengel Museum Hannover
© Sprengel Museum Hannover

Spren­gel Mu­se­um Han­no­ver


Het Spren­gel Mu­se­um Han­no­ver be­schikt over wer­ken uit het Duit­se ex­pres­si­o­nis­me en de Fran­se mo­der­ne tijd en be­hoort daar­mee tot de be­lang­rijk­ste mu­sea voor kunst uit de 20e en 21e eeuw.

Het be­gon al­le­maal met de schen­king van de cho­co­la­de­fa­bri­kant dr. Bern­hard Spren­gel: in 1969 droeg hij zijn om­vang­rij­ke col­lec­tie mo­der­ne kunst over aan de stad Han­no­ver en ver­leen­de hij fi­nan­ci­ë­le steun aan de bouw van het mu­se­um. Be­lang­rij­ke kun­ste­naars­groe­pen zo­als ‘Die Brüc­ke’ en ‘Der Blaue Rei­ter’ even­als kunst­stro­min­gen als het ku­bis­me en het sur­re­a­lis­me cre­ë­ren in­druk­wek­ken­de high­lights. De col­lec­tie om­vat in­te­res­san­te werk­groe­pen o.a. van Pa­blo Pi­cas­so, Fer­nand Lé­ger, Max Beck­mann, Max Ernst, Paul Klee, Emil Nol­de en Kurt Schwit­ters.

Ni­ki de Saint Phal­le, die be­kend is ge­wor­den door haar Na­na-sculp­tu­ren, ver­rijkt het Spren­gel Mu­se­um Han­no­ver met haar schen­king in 2000. Met ruim 400 wer­ken zijn al­le we­zen­lij­ke cre­a­tie­ve fa­sen van de ‘kun­ste­na­res van de eeuw’ ver­te­gen­woor­digd, waar­on­der as­sem­bla­ges, schiet­beel­den, beeld­houw­wer­ken en te­ke­nin­gen. Een bij­zon­de­re at­trac­tie in het Spren­gel Mu­se­um Han­no­ver zijn de ruim­tes die door de kun­ste­naars wer­den vorm­ge­ge­ven. Tot de be­roemd­ste be­ho­ren de re­con­struc­ties van de le­gen­da­ri­sche Merz­bau van Kurt Schwit­ters en de licht­ruim­tes van Ja­mes Tur­rell.

In de af­ge­lo­pen 30 jaar is de col­lec­tie van het mu­se­um uit­ge­breid met es­sen­ti­ë­le kunst­stro­min­gen na 1945, met wer­ken van An­dy War­hol, Alexan­der Cal­der, Ger­hard Rich­ter en Sig­mar Pol­ke. Bo­ven­dien is fo­to­gra­fie een be­lang­rijk aan­dachts­punt bin­nen de col­lec­tie ge­wor­den.

 

Sprengel Museum Hannover

Kurt-Schwitters-Platz
30169 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 / 16843875

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Sprengel Museum Hannover” met Google Maps.