Außenansicht Varusschlacht Museum, © VARUSSCHLACHT Museum und Park Kalkriese / Thomas Weber
© VARUSSCHLACHT Museum und Park Kalkriese / Thomas Weber

Va­rus­slag in het Os­na­brüc­ker Land - Mu­se­um en park Kalkrie­se


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen
Reisen für alle (Reizen voor iedereen)

In 9 na Chr. zijn gro­te de­len van Ger­ma­nië be­zet door Ro­mein­se troe­pen, op het mo­ment dat Pu­bli­us Quinc­ti­li­us Va­rus en zijn le­ger te­rug­mar­che­rend naar hun win­ter­kamp in een hin­der­laag wor­den ge­lokt. Het brein ach­ter de­ze sa­men­zwe­ring is de Che­rusk Ar­mi­ni­us.

Sinds de eer­ste ar­che­o­lo­gi­sche vond­sten in Kalkrie­se aan het eind van de ja­ren 80, pro­be­ren we­ten­schap­pers het ge­heim rond­om de Va­rus­slag te ont­ra­fe­len. De ex­po­si­tie over de Va­rus­slag brengt de ge­schie­de­nis van dit unie­ke plaats­je tot le­ven en pre­sen­teert de be­vin­din­gen van de on­der­zoe­kers. De Va­rus­slag in het Os­na­brüc­ker Land is te­gen­woor­dig een in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de plaats van on­der­zoek.

Ar­che­o­lo­gie, ar­chi­tec­tuur en ex­po­si­tie vor­men de drie pij­lers van het meer­maals on­der­schei­den pro­ject, dat door de Eu­ro­pe­se Unie als Eu­ro­pees cul­tuur­erf­goed is er­kend. Spe­ci­a­le ex­po­si­ties, eve­ne­men­ten en avon­tuur­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten ma­ken een be­zoek tot een bij­zon­de­re ge­beur­te­nis. Mo­del­len, il­lu­stra­ties, la­des die door­zocht kun­nen wor­den, ver­ras­sings­ef­fec­ten en nieu­we me­dia wek­ken de be­lang­stel­ling voor ge­schie­de­nis en we­ten­schap. Be­zoe­kers die meer te we­ten wil­len ko­men, kun­nen zich ver­die­pen in het ver­za­mel­de ma­te­ri­aal. Met be­hulp van ge­spro­ken tek­sten kun­nen de an­tie­ke over­le­ve­rin­gen over de Va­rus­slag van dich­ter­bij wor­den be­leefd. Tot de be­kend­ste eve­ne­men­ten be­ho­ren het Os­ter-Leuch­ten (Paas­lich­ten­feest), de Ro­mei­nen- en Ger­ma­nen­da­gen en het fo­rum Kalkrie­se. Daar­naast zorgt ook de na­tuur in de len­te, zo­mer, herfst en win­ter voor vol­doen­de af­wis­se­ling.

 

VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH – Museum und Park Kalkriese

Venner Straße 69
49565 Bramsche-Kalkriese
Telefoon: +49 (0) 5468 / 92040

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Varusslag in het Osnabrücker Land - Museum en park Kalkriese” met Google Maps.