Dschungelpalast - Elefanten baden, © Zoo Hannover GmbH
© Zoo Hannover GmbH

Zoo Han­no­ver


Kinderferienland (KinderVakantieLand) Nedersaksen

Be­leef Afri­ka met al uw zin­tui­gen:

Bo­ten glij­den ge­luid­loos over het wa­ter. En plot­se­ling is ze er. Vlak ach­ter een boom­stam duikt Ki­boko op, het groot­ste vrouw­tjesnijl­paard in de Zoo Han­no­ver. On­wil­le­keu­rig schui­ven de pas­sa­giers in de klei­ne Sam­be­si-boot een stuk­je op, want Ki­boko gaapt en laat haar in­druk­wek­ken­de tan­den zien. Op de tocht over de Sam­be­si ligt Afri­ka aan uw voe­ten en krijgt u een nieu­we kijk op het die­ren­le­ven in dit con­ti­nent. De gren­zen tus­sen mens en dier ver­dwij­nen: fla­mingo's, gi­raf­fen, leeu­wen, ze­bra's, neus­hoorns en niet in de laat­ste plaats nijl­paar­den lij­ken elk mo­ment in de boot te kun­nen sprin­gen. Een paar stap­pen ver­der wacht de 'Sam­be­si-Kraal' op de be­zoe­kers – een kin­der­boer­de­rij aan de Sam­be­si. Dit Afri­kaan­se dorp met zijn ka­rak­te­ris­tie­ke ron­de hut­ten en ou­de bo­men huis­vest dwerg­gei­ten, ka­meroen­scha­pen en mi­ni-run­de­ren. Ook een be­zoek aan de shows in de Showa­re­na met de pa­pe­gaai­en­ben­de Los Ban­di­tos, mun­go Gus­te, neus­beer Ma­no­lo en een groot aan­tal an­de­re die­ren­ster­ren mag niet ont­bre­ken.

Na nog een paar me­ter bent u plot­se­ling in de Ca­na­de­se wil­der­nis in Yuk­on Bay.

Wol­ven met barn­steen­kleu­ri­ge ogen zit­ten op de loer aan de oe­ver van de Yuk­on, een kud­de ka­ri­boes trekt voor­bij, bi­zons lo­pen rus­tig te gra­zen. Langs ou­de mij­nen gaat u door de ber­gen in de rich­ting van een klei­ne ha­ven­stad. Hier in het gro­te ha­ven­bek­ken ligt het vracht­schip Yuk­on Queen. In de romp open­baart zich de on­der­wa­ter­we­reld: in het blauw­groen glin­ste­ren­de wa­ter dui­ken di­rect ach­ter de ra­men ijs­be­ren op en zwem­men pin­gu­ïns met een ver­ba­zing­wek­ken­de snel­heid voor­bij. Tij­dens de gro­te rob­ben­show, die in het zo­mer­sei­zoen twee keer per dag plaats­vindt, la­ten ke­gel­rob­ben, zee­leeu­wen en zee­be­ren zien wat ze al­le­maal kun­nen.

De ru­ï­ne van een pa­leis er­gens diep in In­dia.

Waar eens mach­ti­ge ma­ha­rad­ja's hun hof­hou­ding had­den, voe­ren tij­gers, lui­paar­den en hei­li­ge slank­a­pen nu de heer­schap­pij in hun sprook­jes­ach­ti­ge rijk. Oli­fan­ten ne­men een bad in het vor­ste­lij­ke bas­sin. De klei­ne oli­fant­jes zijn daar­bij zo be­weeg­lijk, dat ze hun ou­de­re soort­ge­no­ten geen mo­ment rust gun­nen!

Zoo Hannover GmbH

Adenauerallee 3
30175 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511 / 280740

naar de websiteE-mail schrijven

Heenreis plannen

Plan hier uw heenreis naar “Zoo Hannover” met Google Maps.