In­for­ma­tie over de ge­ge­vens­ver­wer­king bij fo­to- en film­op­na­men


Informatie over de gegevensverwerking bij foto- en filmopnamen in de openbare ruimte

Om te voldoen aan onze informatieverplichtingen overeenkomstig art. 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot foto- en filmopnamen in openbare plaatsen, voorzien wij hieronder de volgende informatie over gegevensverwerking:

Wie is verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van het recht inzake gegevensbescherming is 

Tourismus Marketing Niedersachsen GmbH (TMN)
Essener Str. 1
30173 Hannover
Tel. +49 (0)511 / 270 488 0
Fax +49 (0)511 / 270 488 88
info@tourismusniedersachsen.de

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via: datenschutz@tourismusniedersachsen.de

Welke persoonsgegevens van u worden door ons verwerkt (categorieën persoonsgegevens)? En voor welke doeleinden?

Als wij persoonsgegevens in het kader van foto- en filmopnamen in de openbare ruimte verwerken, is uw uiterlijk voorkomen het voorwerp van verwerking. Foto- en filmopnamen worden gemaakt ten behoeve van marketingdoeleinden van ons bedrijf (bijv. het maken van een imagofilm).

Op welke rechtsgrond is dit gebaseerd?

De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van foto- en filmopnamen is art. 6 lid 1, 1e alinea, zin 1, punt f) AVG. 

Ons gerechtvaardigd belang om, in het kader van foto- en filmopnamen ook persoonsgegevens te verwerken, bestaat uit ons fundamenteel belang om foto- en filmopnamen te maken op openbare plaatsen (bijv. kerstmarkten). Uw belangen als betrokkene om uit te worden gesloten bij de verwerking wegen niet zwaarder dan onze belangen, aangezien u als een op openbare plaatsen aangetroffen persoon in het kader van overzichtsopnamen slechts in uw sociale omgeving wordt gefilmd en u in de regel slechts kortdurend, als deel van een groep personen of als achtergrond op de foto wordt afgebeeld. U staat op geen enkel moment in het middelpunt van de opnamen en dient slechts te worden beschouwd als (inwisselbare) toevoeging. 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De verzamelde persoonsgegevens worden voor een periode van maximaal vijf jaar opgeslagen. 

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden vindt in principe niet plaats.

Derden zijn in ons geval geen dienstverleners en gelieerde ondernemingen, die zich moeten houden aan onze voorschriften inzake gegevensbescherming en met wie wij verwerkingsovereenkomsten hebben gesloten.

Wij wijzen er echter op dat wij de foto- en filmopnamen op het internet zullen publiceren, zodat de opnamen openbaar toegankelijk zullen zijn.

Waar worden de gegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt in computerruimten binnen de Europese Unie.

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht informatie te krijgen over de over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens overeenkomstig art. 15 AVG. Bij een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt ingediend, vragen wij uw begrip om het feit dat wij in dat geval bewijzen aan u vragen, waarmee wordt aangetoond dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft.
Voorts hebt u recht op rectificatie of gegevenswissing, of beperking van de verwerking en eveneens hebt u het recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig art. 16, 17, 18 en 20 AVG.

Overeenkomstig art. 21 AVG hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die op grond van een gerechtvaardigd belang van ons of een derde plaatsvindt, indien er met uw specifieke situatie verband houdende redenen zijn of het bezwaar zich richt tegen algemene of op u toegesneden direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, dat zonder opgave van een specifieke situatie door ons wordt omgezet.

U kunt het bezwaar informeel toelichten aan ons of aan onze functionaris voor gegevensbescherming. 

Recht om klacht in te dienen

U hebt het recht een klacht in te dienen over onze verwerking van persoonsgegevens bij een toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming.

 

Versie 12/2019